KONGRESS & KULTUR Velkommen!

Gå til forsiden

18 - 21. juni 2012

Den 32. Nordiske Etnolog- og Folkloristkonferansen

Bryggen i Bergen


Scandic Bergen City
Scandic Bergen City

Ulikheters kulturelle dynamikk

Kulturell ulikhet og variasjon i tid, rom og sosial plassering er grunntemaer i fagene etnologi og folkloristikk, og temaet for Den 32. nordiske etnolog- og folkloristkonferansen er ulikheters kulturelle dynamikk.


Forskjeller mellom individer og grupper erfares og formidles kulturelt i forhold til blant annet kjønn, alder, etnisitet og sosial bakgrunn.
Men mellomrom, hybriditet og vanskelig klassifiserbare kategorier er vesentlig innenfor et slikt perspektiv. Kulturell variasjon har mangfoldige uttrykk med materielle, narrative, rituelle og visuelle aspekter, og konferansen ønsker å få tematisert hvilke ulikheter som til enhver tid er i spill og hvordan ulikheter skapes, endres og sementeres.

Etnologi og folkloristikk har tematisert variasjon og ulikhet i diverse sammenhenger og på forskjellige måter.
Kategorier forsvinner og nye kommer til; forskningsperspektiver endres og med det innholdet i kategoriene. 
Diskusjonen om modernitet er et eksempel på hvordan begrep som tradisjon, kulturarv og historie skiftet betydning og førte til radikalt nye perspektiver på tema som blant annet ulikhet.
Slik kan temaet perspektiveres forskningshistorisk: hvilke aktuelle faglige diskusjoner kan bidra med nye dimensjoner til forståelsen av kulturell variasjon?


Vi ønsker velkommen til en konferanse om kulturell variasjon med fokus både på gjenkjennbare kategorier, mellomrom, grenser og forskyvninger!


Arrangøren av konferansen er Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Kontaktpersoner:  Tove Fjell  & Torunn Selberg  

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt